mobile menu trigger

Data Privacy Policy


Inleiding

De bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging van de privacy zijn vertrouwensfactoren. Dit vertrouwen is een grote uitdaging voor Mundipharma waardoor we sterke en duurzame relaties kunnen uitbouwen met onze gesprekspartners en in het bijzonder met onze patiënten.

De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit en we wensen u aan de hand van dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens te informeren over de wijze waarop we die gegevens verzamelen, verwerken en beveiligen.

We danken u voor uw bezoek aan de website van Mundipharma  – www.mundipharma.be (hierna de “Site”) – en nodigen u uit om de informatie hieronder aandachtig te lezen.

Sommige persoonsgegevens die bewaard worden op onze servers zijn die welke u vrijwillig verstrekt wanneer u onlineformulieren invult (bv.: contactformulier); men spreekt dan over actieve gegevensverzameling. De andere gegevens worden automatisch verzameld (via de cookies); hier spreekt men over passieve gegevensverzameling. 

Actieve gegevensverzameling:

Mundipharma verzamelt op een actieve wijze informatie die op u betrekking heeft aan de hand van verschillende formulieren die beschikbaar zijn op onze Site (contactformulier, aanvraagformulier met betrekking tot persoonsgegevens, klachtenformulier). Raadpleeg het “Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens” hieronder voor meer informatie over deze verwerkingen.

Passieve gegevensverzameling:

Tijdens uw bezoek verzamelt Multipharma automatisch bepaalde gegevens via cookies voor statistische analyse (Google Analytics):

 • Uw IP-adres (uw internetprovider geeft uw computer een IP-adres zodat u toegang heeft tot het internet),
 • Het adres van de internetsite van waaruit u rechtstreeks met de Site verbonden wordt,
 • De datum en het uur van uw bezoek aan de Site en de pagina’s die u heeft geraadpleegd,
 • Het besturingssysteem van uw computer en de software voor de webbrowser.

Raadpleeg het “Beleid inzake cookies” hieronder voor meer informatie over deze verwerkingen.

 

Beleid inzake cookies

Dit beleid zet de informatie uiteen over de cookies die aanwezig zijn op alle diensten die toegankelijk zijn voor elke internetgebruiker via een verbindingsterminal (computer, tablet, smartphone, enz.) vanaf het adres www.mundipharma.be.

Tijdens het browsen op de Site, kunnen er zich immers automatisch cookies installeren op de terminal van de internetgebruiker.

 • Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of tablet wordt overdragen via uw internetbrowser. De cookies worden bewaard op de harde schijf van uw terminal (computer, smartphone of tablet) wanneer u onze Site bezoekt. De cookies maken het ons mogelijk om u te herkennen bij uw volgende bezoeken aan onze Site.

 • Welke verschillende soorten cookies bestaan er?

De cookies kunnen tijdelijke cookies (sessiecookies) of permanente cookies zijn. De sessiecookies zijn alleen actief gedurende uw bezoek en worden verwijderd wanneer u de browser sluit. De permanente cookies blijven op bewaard op de harde schijf van uw terminal wanneer u de Site verlaat en blijven er tot u ze manueel verwijdert of tot de browser ze na een bepaalde termijn verwijdert.

 • Welke cookies gebruikt Mundipharma op zijn Site?

Mundipharma gebruikt performantie-analysecookies op zijn Site. Om de Site aan de eisen van de bezoekers aan te passen meten we immers het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de bezoekers op de Site en de frequentie waarmee ze terugkeren. Aan de hand van de informatie die deze cookies verstrekken, kunnen we de soorten gedrag van gebruikers analyseren en dit gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren of te bepalen voor welke delen van de Site een onderhoudsinterventie vereist is.

De verzamelde gegevens worden bewaard voor een duur van zes maanden. Elke internetgebruiker kan zich verzetten tegen de bewaring van “cookies” door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen (zie de informatie hieronder). De informatie is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

Mundipharma gebruikt oplossingen van derden (Google Analytics) om informatie te verzamelen over de bezoekers van de Site dankzij deze cookies. Die informatie kan worden gebruikt door de leveranciers van die oplossingen.

 • Hoe kunt u de cookies beheren en deactiveren?

De meeste browsers zijn ingesteld om de cookies te aanvaarden die gebruikt worden op de Site van Mundipharma. U kunt deze instellingen echter wijzigen om de cookies te deactiveren. De volgende linken geven u uitleg over de wijze waarop de cookie-instellingen gewijzigd kunnen worden afhankelijk van uw browser:

Firefox :

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Opera :

http://help.opera.com/Windows/9.20/nl/cookies.html

Safari op iOS:

https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Wanneer u cookies deactiveert, hou dan echter rekening met het feit dat sommige grafische elementen misschien niet op de juiste wijze op het scherm zullen getoond worden of dat u bepaalde functionaliteiten misschien niet zult kunnen gebruiken.

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

 • Internetsites van Mundipharma

Mundipharma verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke informatie te respecteren die de gebruikers van de Site verstrekt hebben. Mundipharma verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken van de gebruikers van de Site op een wijze waarbij ze alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming strikt zal naleven, met inbegrip van de nationale wetgeving over gegevensbescherming die in België van toepassing is en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

Op onze Site zijn de doeleinden waarvoor uw gegevens verzameld worden, de volgende:

 • Beheer van aanvragen die worden gedaan via het contactformulier van de Site, dat beschikbaar is onder de rubriek “Contact”, om uw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Beheer van verzoeken die worden gedaan via het formulier over de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dat beschikbaar is onder de rubriek “Bescherming van persoonsgegevens” van de Site, om uw vragen over uw persoonsgegevens te kunnen beantwoorden;
 • Beheer van klachten die worden ingediend via het klachtenformulier over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mundipharma, dat beschikbaar is onder de rubriek “Bescherming van persoonsgegevens” van de Site, om gevolg te kunnen geven aan uw klachten betreffende uw persoonsgegevens;
 • Beheer van de sollicitaties die verstuurd worden via het generieke adres dat vermeld wordt onder de rubriek “Werken bij Mundipharma” op de Site, om uw sollicitaties te beheren;
 • Het opmaken van bezoekersstatistieken via cookies van Google Analytics.

Mundipharma verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken en te behandelen op een wijze waarbij deze doeleinden strikt worden nageleefd. Mundipharma zal uw gegevens in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan die welke hierboven beschreven worden. Deze doeleinden werden ter kennis gebracht van onze referentiepersoon voor persoonsgegevens en werden ingeschreven in het register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

 • Algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Verzameling, doeleinde, aanwending, opslagperiode:

De doeleinden van elke verwerking van persoonsgegevens worden bepaald wanneer Mundipharma persoonsgegevens verzamelt.

Mundipharma verzamelt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die voor de verwerking bepaald worden en gebruikt ze alleen voor die doeleinden. De persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Deze persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik bij Mundipharma. Mundipharma zal dergelijke gegevens bijgevolg niet openbaar maken, verkopen, verhuren, noch doorgeven aan een andere onderneming of entiteit (met uitzondering van ondernemingen van het netwerk van geassocieerde onafhankelijke ondernemingen waar het deel van uitmaakt, en van dienstverleners die voor zijn rekening handelen).

Recht op inzage, rectificatie, beperking van verwerking, bezwaar, recht op overdraagbaarheid, recht op wissen:

Overeenkomstig de geldende reglementering met betrekking tot persoonsgegevens, beschikt u over een recht op inzage en een recht op rectificatie van de persoonsgegevens die Mundipharma over u verzamelt.

U beschikt tevens over een recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor rechtmatige doeleinden, een recht op beperking van de verwerking ervan en over een recht op wissen en op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Om een van die rechten uit te oefenen, richt u uw aanvraag tot de referentiepersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma door gebruik te maken van een van de volgende kanalen:

 • Via het online aanvraagformulier met betrekking tot persoonsgegevens op onze Site onder de rubriek “Bescherming van persoonsgegevens”;
 • per e-mail op het volgende adres: GDPR@mundipharma.be;
 • Per brief aan Mundipharma, Blakenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. 

Ontvangers:

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt strikt beperkt tot de bevoegde personen van Mundipharma en tot onze bevoegde dienstverlener(s). Deze personen kunnen uw gegevens verwerken om de vooraf bepaalde doeleinden van de verwerking te verwezenlijken. 

Doorgiften:

Het is mogelijk dat Mundipharma uw persoonsgegevens moet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval wordt de doorgifte omkaderd om passende en toereikende waarborgen te bieden wat gegevensbescherming betreft, overeenkomstig de geldende toepasselijke reglementering met betrekking tot gegevensbescherming. 

Beveiliging:

Mundipharma beschermt uw persoonsgegevens door fysieke en logische beveiligingsmiddelen in te voeren om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeschikt gebruikt, verspreiding, verlies en vernietiging.

Klachten:

Voor elke klacht die verband houdt met ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld: een inlichting over de staat van uw verzoek om inzage, rectificatie of voor elke andere vraag), kunt u contact met ons opnemen via het beschikbare klachtenformulier onder de rubriek “Bescherming van persoonsgegevens” van de Site of door een e-mail te versturen naar: GDPR@mundipharma.be.

Beknopte informatievermelding

(overeenkomstig de voorstellen tot aanbeveling van de werkgroep over informatievermeldingen en recht van de personen van de LEEM, de Franse beroepsorganisatie voor de farmaceutische bedrijven).

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel(en) …. U heeft recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens, het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (indien van toepassing), en recht op overdraagbaarheid van de gegevens (indien van toepassing). Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit  (GBA). Meer informatie op de site www.mundipharma.be.

Artsenbezoek

(promotionele ondersteuning)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Mundipharma met als doel het beheer van de relatie tussen u en Mundipharma, het beheer en de follow-up van reclame voor geneesmiddelen, de feedback of opmerkingen over de kwaliteit van het artsenbezoek, medische en wetenschappelijke communicatie en het afnemen van enquêtes. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat organisatie en uitvoering van de activiteit betreft) die Mundipharma nastreeft en/of is nodig om een wettelijke verplichting na te leven waaraan Mundipharma onderworpen is. Uw gegevens (identiteit, loopbaanoverzicht, professionele contactgegevens) worden rechtstreeks bij u verzameld of worden verstrekt door daarin gespecialiseerde dienstverleners (IQVIA in het bijzonder). Ze worden bewaard gedurende de periode tijdens dewelke u uw beroepsactiviteit uitoefent (identiteit, loopbaanoverzicht, contactgegevens) of gedurende een periode van twee jaar (overzicht van interacties tussen u en Mundipharma). Uw gegevens zijn toegankelijk voor de betrokken medewerkers van Mundipharma en voor de dienstverleners die handelen voor rekening van Mundipharma. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (behalve als dit deel uitmaakt van een wettelijke verplichting van Mundipharma). Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Ingeval op uw bezoek onverwacht een maaltijd zou volgen, zullen uw gegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking met als doel de naleving van de “anti-geschenken”-maatregel en de transparantie van belangenverhoudingen. Lees de daarvoor bepaalde informatievermelding op het blad dat uw gesprekspartner van Mundipharma u ter ondertekening zal voorleggen.

Geneesmiddelenbewaking (Farmacovigilantie)

(formulieren voor farmacovigilantie)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel de verzameling, de registratie, de analyse, de follow-up, het documenteren, de doorgifte en de bewaring van persoonsgegevens met betrekking tot risico’s op bijwerkingen die voortvloeien uit het gebruik van door Mundipharma gecommercialiseerde geneesmiddelen en het beheer van contacten met de kennisgever. De verwerking steunt op de naleving van verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking die voortvloeien uit de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en die richtlijn 2010/84/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 omzetten, waaraan Mundipharma onderworpen is. Uw gegevens worden bewaard tijdens de duur van de vergunning voor het in de handel brengen en tien jaar na het einde van die vergunning en zijn bestemd voor de medewerkers van Mundipharma die instaan voor de geneesmiddelenbewaking. U heeft recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens en recht op beperking van de verwerking ervan. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Geschenkenbeleid / Transparantie

(checklist ter ondertekening, brief in antwoord op een aanvraag om documenten van een arts)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Mundipharma met als doel de naleving van de “anti-geschenken”-maatregel en de transparantie van belangenverhoudingen. De verwerking maakt deel uit van een wettelijke verplichting van Mundipharma (artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en hoofdstuk 1 van titel 3 van de “Sunshine act” van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid). Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximum tien jaar en strekken ertoe om bekendgemaakt te worden in het kader van de transparantie van verhoudingen, op de website www.betransparent.be. Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor de betrokken diensten van Mundipharma, de belasting- en sociale zekerheidsadministraties en/of Mdeon. U heeft recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking en recht op de overdraagbaarheid van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Infomed

(antwoorden per e-mail)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel de verzameling, de registratie, de analyse, de follow-up, het documenteren, de doorgifte en de bewaring van persoonsgegevens met betrekking tot vragen over medische informatie die verband houdt met de door Mundipharma gecommercialiseerde farmaceutische specialiteiten en het beheer van contacten met de aanvrager. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat beheer van medische informatie betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard en zijn bestemd voor het departement Regulatory Affairs van Mundipharma. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Aanvragen van monsters

(aanvraagformulieren voor monsters)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Mundipharma met als doel het beheer van aanvragen van monsters. De verwerking steunt op de naleving van de verplichting van Mundipharma ten aanzien van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf uw laatste contact met Mundipharma en zijn bestemd voor het departement Pharmaceutical Affairs en het medisch departement van Mundipharma. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Aanvragen voor bijkomende flacons

(aanvraagformulieren voor bijkomende flacons)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel het beheer van aanvragen voor bijkomende producten voor de aanpassing van de dosering door de gezondheidsbeoefenaars. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat het beheer van inventarissen betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf uw laatste contact met Mundipharma en zijn bestemd voor het departement Pharmaceutical Affairs en het medisch departement van Mundipharma. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

HR– Aanwervingsprocedure

(antwoorden per e-mail)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel het beheer van aanwervingen. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat organisatie en administratief beheer van het personeel betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van twee jaar vanaf uw laatste contact met Mundipharma en zijn bestemd voor het departement Human Resources van Mundipharma. Behoudens andersluidende vermelding, is de verwerkte informatie verplicht voor het uitvoeren van de aanwervingsprocedure. Wanneer u geen antwoord geeft, kan dit uw aanwerving in het gedrang brengen. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

HR – Werknemers Mundipharma

(informatieaanvragen per e-mail of brief)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel het personeelsbeheer. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat organisatie en administratief beheer van het personeel betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van uw arbeidsovereenkomst en gedurende vijf jaar na uw vertrek bij Mundipharma. Ze zijn bestemd voor het departement Human Resources van Mundipharma en voor de dienstverleners waar Mundipharma een beroep op doet voor onder meer het beheer van de lonen, het ziekenfonds en sociale voorzieningen. Behoudens andersluidende vermelding, is de verwerkte informatie verplicht en is ze een voorwaarde voor de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst. U heeft recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens en recht op beperking van de verwerking ervan. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gastvrijheid / Geschenkenbeleid/ Transparantie (congres)

(uitnodigingsbrieven, inschrijvingsformulieren, oproepingen, terugbetalingsformulieren, dankbrieven)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel het beheer van deze manifestatie (uitnodiging, organisatie, naleving van de “anti-geschenken”-maatregel en transparantie van verhoudingen). De verwerking is nodig voor de rechtmatige belangen die Mundipharma nastreeft (wat communicatie en organisatie betreft) en /of de uitvoering van een overeenkomst van gastvrijheid tussen u en Mundipharma en/of maakt deel uit van een wettelijke verplichting van Mundipharma (artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en hoofdstuk 1 van titel 3 van de “Sunshine act” van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid). Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor de betrokken diensten van Mundipharma, voor de dienstverleners die betrokken zijn bij de organisatie van de manifestatie (evenementenbureaus, vervoersbedrijven, hotels, restaurants, enz.) en voor de belasting- en sociale zekerheidsadministraties en/of Mdeon. Uw gegevens zullen bekendgemaakt worden in het kader van de transparantie van verhoudingen op de website www.betransparent.be. Ze zullen bewaard worden voor een maximale periode van tien jaar vanaf hun laatste wijziging. U heeft een recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens en een recht op beperking van de verwerking ervan en overdraagbaarheid van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

U kunt er bezwaar tegen maken om bijkomende uitnodigingen van ons te ontvangen, zonder dat u zich hoeft te verantwoorden, door contact op te nemen met de referentiepersoon voor persoonsgegevens van  .

Aanvragen en klachten met betrekking tot persoonsgegevens

(aanvraagformulieren en klachten met betrekking tot persoonsgegevens, brieven met de vraag om bijkomende informatie, antwoordbrieven)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel de naleving van de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en het beheer van aanvragen voor en klachten over de uitoefening van de rechten met betrekking tot persoonsgegevens. De verwerking maakt deel uit van een wettelijke verplichting van Mundipharma (art. 15 en volgende van de Algemene verordening gegevensbescherming). Uw gegevens worden gedurende een volledig jaar bewaard na de uiterste datum waarop Mundipharma diende te antwoorden. Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor de betrokken diensten van Mundipharma en voor de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U heeft recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking en recht op de overdraagbaarheid van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de GBA.

Follow-up van de medische activiteit

(medische ondersteuning)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel het beheer en de follow-up van de activiteit van het medisch departement van Mundipharma. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat de organisatie van de activiteit betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens (identiteit, professionele contactgegevens) worden rechtstreeks van u verzameld. Ze worden bewaard gedurende de periode tijdens dewelke u uw beroepsactiviteit uitoefent. Uw gegevens zijn toegankelijk voor de betrokken medewerkers van Mundipharma. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (behalve als dit deel uitmaakt van een wettelijke verplichting van Mundipharma). Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Productklachten

(antwoordbrief) 

Uw persoonsgegevens maken het voorwerp uit van een verwerking door Mundipharma met als doel de verzameling, de registratie, de analyse, de follow-up, het documenteren, de doorgifte en de bewaring van persoonsgegevens met betrekking tot klachten die verband houden met de door Mundipharma gecommercialiseerde farmaceutische specialiteiten en het beheer van contacten met de aanvrager. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat het klachtenbeheer betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard en zijn bestemd voor het departement Regulatory Affairs van Mundipharma. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 

Beheer van leveranciers en algemene boekhouding

(bestelbonnen)

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel het beheer van leveranciers en algemene boekhouding. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat organisatie en administratief en financieel beheer betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van tien jaar en zijn bestemd voor het administratief en financieel departement van Mundipharma en voor de eventuele betrokken dienstverleners. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beheer van offerteaanvragen en overheidsopdrachten

(antwoordbrieven voor offerteaanvragen, prijsaanvragen)

Uw persoonsgegevens maken het voorwerp uit van een verwerking met als doel het beheer van offerteaanvragen en overheidsopdrachten. De verwerking steunt op de rechtmatige belangen (wat de organisatie van de activiteit betreft) die Mundipharma nastreeft. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de contractuele relaties en zijn bestemd voor het departement overheidsopdrachten van Mundipharma en voor de eventuele andere betrokken diensten en dienstverleners. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking ervan en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).