mobile menu trigger

Aanvraagformulier


Aanvraagformulier overeenkomstig de artikelen 15 en volgende van de Algemene verordening gegevensbescherming

 

Uw persoonsgegevens worden door Mundipharma verwerkt met als doel de naleving van de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en het beheer van aanvragen voor en klachten over de uitoefening van de rechten met betrekking tot persoonsgegevens. De verwerking maakt deel uit van een wettelijke verplichting van Mundipharma (art. 15 en volgende van de Algemene verordening gegevensbescherming). Uw gegevens worden gedurende een volledig jaar bewaard na de uiterste datum waarop Mundipharma diende te antwoorden. Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor de betrokken diensten van Mundipharma en voor de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U heeft een recht op inzage, op rectificatie en op wissing van uw gegevens en een recht op beperking van de verwerking ervan en overdraagbaarheid van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij de contactpersoon voor persoonsgegevens van Mundipharma met volgende contactgegevens: GDPR@mundipharma.be of Blarenberglaan 3/C, 2800 Mechelen, België. U kunt op elk ogenblik een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de GBA.

Gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging van de privacy zijn vertrouwensfactoren. Dit vertrouwen is een grote uitdaging voor Mundipharma waardoor we sterke en duurzame relaties kunnen uitbouwen met onze gesprekspartners en in het bijzonder met onze patiënten.

De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit en we wensen u aan de hand van dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens te informeren over de wijze waarop we die gegevens verzamelen, verwerken en beveiligen.

We danken u voor uw bezoek aan de website van Mundipharma – www.mundipharma.be (hierna de “Site”) – en nodigen u uit om de informatie hieronder aandachtig te lezen.

Bekijk onze Data Privacy Policy

ou

GDPR Verklaring (FR)


Klachtenformulier